CDX FAT 2 Online

FAT - Tasksheet assignments missing - FAT Online

FAT - Tasksheet assignments missing - FAT Online

C166 in ASE 4 is missing

C002 in ASE 1

C733 in ASE 1

 • Kevin Murphy
 • Oct 27 2017
 • Attach files
 • Guest commented
  March 7, 2018 13:02

  These Tasksheet assignments are missing from FATO: 

   

   

   

   

  ASE0 ASE1 ASE2 ASE3 ASE4 ASE5 ASE6 ASE7 ASE8
  C859

  C885

  C002

  C899

  C671

  C722

  C680

  C733

  C681

  C101

  C102

  C166

  C851

  C203

  C230

  C286

   

    C342

  C710

  C400

  C713